Novinka: Zápis z valné hromady ČAV
(Kategorie: Různé)
Napsal ok4rm
Saturday 30 March 2019 - 14:37:12

Omlouvám se za zpoždění, zápis jsme dávali s OK1UU dohromady postupně jak jemu a mně dovolilo pracovní vytížení.

Zápis z valné hromady ČAV 23.2.2019

V 10:00 proběhlo přivítání účastníků předsedou ČAV, Jindřichem Vavruškou. Dle prezenční listiny se sešlo 19 členů ČAV a dva hosté.

Konstatováno, že dle stanov valná hromada není usnášeníschopná. Výbor ČAV svolal náhradní valnou hromadu na stejné místo na 10:30.

1. Volba pracovních orgánů VH

Předsednictvo valné hromady:

Jindřich Vavruška, OK4RM
Mgr. Jan Švarc, OK1UU.

Volební a mandátová komise

Miroslav Bečev, OK1DOM
Ing. Petr Müller, OK1PM

Zapisovatel:

Mgr. Jan Švarc, OK1UU

Časoměřič:

Josef Beneš, OK1NOP

Hlasování aklamací, schváleno jednomyslně.

Zpráva o činnosti ČAV

Předseda a místopředseda ČAV přednesli zprávu o stavu spolku, činnosti za uplynulé období a návrh strategických úkolů a dalšího rozvoje ČAV. Poté proběhla diskuse a dotazy z pléna.

Ladislav Valenta, OK1DIX přednesl náměty na připomínky k legislativě, pošle písemně Janu Švarcovi, který připravuje pro výbor ČAV připomínky v právní oblasti.

Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru

Nejprve se představili kandidáti na členy výboru, místopředsedu a předsedu.

  • Luděk Mornštejn, OK5AM;

  • Ing. Ján Gavora, OM3ID, (nepřítomen, představil jej J. Vavruška);

  • Mgr. Jan Švarc, OK1UU, kandidát na místopředsedu;

  • Jindřich Vavruška, OK4RM, kandidát na předsedu.


Po představení každého z kandidátů byly všem přítomným kandidátům položeny doplňující dotazy. Za nepřítomného Jána Gavoru byly přečteny dopisy členů ČAV ze Slovenska, kteří vyjádřili podporu jeho zvolení. Z řad přítomných rovněž zazněla podpora jeho zvolení.

Dále bylo hlasováno o návrhu, aby výbor ČAV měl pro následující období čtyři členy. Tento návrh byl schválen jednomyslně všemi přítomnými.

Proběhla krátká diskuse o způsobu hlasování ve volbě předsedy, místopředsedy a členů výboru. Navržena tajná volba, hlasování veřejně po jménech nebo veřejně o celém výboru naráz. Vzhledem k tomu, že nebyli protikandidáti na žádnou z volených funkcí, předsednictvo VH navrhlo hlasovat o celém výboru veřejně naráz. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Dále bylo hlasováno veřejně o celém výboru v navrženém složení. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Změna stanov spolku

Mgr. Jan Švarc, OK1UU, představil navrhované změny ve stanovách ČAV. Jednalo se o změnu názvu spolku na „ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači“, změny, kterými se stanovy uvádějí do souladu s Novým občanským zákoníkem. Dále se mění pravidla pro doplnění výboru ČAV, pokud počet členů klesne pod tři. K předloženému návrhu proběhla krátká diskuse.

Poté valná hromada hlasovala aklamací o schválení nového znění stanov. Návrh byl schválen jednomyslně.

Usnesení valné hromady

Předsednictvo navrhlo tento text usnesení valné hromady:
  1. Valná hromada určuje počet členů výboru na 4.
  2. Valná hromada volí výbor ve složení: předseda Jindřich Vavruška, OK4RM; místopředseda Mgr. Jan Švarc, OK1UU; členové výboru ing. Ján Gavora, OM3ID, Luděk Mornštejn, OK5AM.
  3. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém výborem ČAV.

O usnesení bylo hlasováno aklamací, schváleno jednomyslně.
Předseda ČAV ukončil valnou hromadu.Tato novinka je z ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači
( http://www.c-a-v.com/news.php?extend.1372 )


Vygenerováno za: 0.1667 sec, 0.0831 z toho dotazů.